Praca

Oświadczenie o Powierzeniu Pracy Cudzoziemcowi

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy mogą podejmować pracę w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Warunkiem legalnego wykonywania pracy w takim wypadku jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia czy umowa o dzieło).

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Jak wygląda procedura podjęcia pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi ?

1.Pracodawca rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym dla jego miejsca pobytu stałego lub siedzibę w 2 egzemplarzach ( 1 dla pracodawcy, 1 dla pracownika).

2.W oświadczeniu pracodawca podaje m.in.: własne dane; dane cudzoziemca, którego zamierza zatrudnić; datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy; rodzaj pracy; wysokość wynagrodzenia brutto (zawód i miejsce wykonywania pracy).-druk oświadczenia z pouczeniem do pobrania tutaj

3.Dodatkowo pracodawca potwierdza zapoznanie się z tzw. pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Podczas rejestracji oświadczenia w PUP pracodawca przedstawia także do wglądu następujące dokumenty:

Uwaga: oświadczenie i pouczenie powinno być złożone w 2 egzemplarzach. Oświadczenia powinny być wypełniane kompletnie i czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. Powiatowy Urząd Pracy umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmiankę o rejestracji oświadczenia. Oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi.

1. Oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi;; jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą, to należy przesłać ten dokument za granicę.

2.Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatycznej w kraju jego pobytu stałego wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy.

Uwaga!Zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie, a jedynie tylko informuje o tym, że cudzoziemiec może być zatrudniony u danego pracodawcy. Cudzoziemiec może zacząć pracę dopiero po podpisaniu pisemnej umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło.

Uwaga: brak pisemnej umowy jest jednym z powodów do uznania pracy cudzoziemca za nielegalną.

Poza tym pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, co uprawnia cudzoziemca do bezpłatnego korzystania ze świadczeń służby zdrowia .

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie. W wypadku jego zmiany konieczne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę.

Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę ( przy składaniu wniosku nie jest wymagany tzw. barometr zatrudnienia w danym regionie)

Okres świadczenia pracy można wykorzystać w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Jednakże łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przekroczenie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy skutkuje uznaniem wykonywanej pracy za nielegalną.

Czas trwania procedury

Procedura rejestracji oświadczenia odbywa się podczas jednorazowej wizyty w PUP.

Zarejestrowanie oświadczenia w PUP jest bezpłatne.

Opłata za wizę jest ponoszona zgodnie ze stawkami ustalonymi dla przyznawania wiz obywatelom danego kraju .

Dane dostępne są na stronie polskiego Polskiego MSZ: http://www.lwow.msz.gov.pl


Następujące typy zezwoleń na pracę:

A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym;

D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.


Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dołącza się:

1) dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

2) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

3) umowę spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

4) kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

5) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

6) informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed złożeniem wniosku - jeżeli jest ona wymagana;

7) kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

8) dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

9) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;

10) informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;

11) umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona - w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

12) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

13) dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;

14) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

15) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę dołącza się:

* dokumenty wymienione w pkt 1-15;

* umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;

* dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.