Wizy

Ustawodawca rozróżnia wizy krajowe i wizy Schengen:

              wizy krajowe                 wizy Schengen
 Podstawa Prawna

 art. 18 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990  r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.  między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu,  Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki  Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli  na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z  22.09.2000, str. 19, z późn. zm.)

 art. 2 pkt 2–5 rozporządzenia    Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE)  nr 810/2009 z dnia 13 lipca  2009 r.  ustanawiającego  Wspólnotowy Kodeks  Wizowy  (kodeks wizowy)
    Właściwość               Prawna                            prawo krajowe               prawo Schengen
       Sposób                   Oznaczenia                 Wizy                                 TYP D                       TYP C
 Okres Ważności   - minimalny okres ważności wizy krajowej to 91 dni,  maksymalny – 365 dni. 
 - okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie  później niż 3 miesiące od dnia jej wydania. Uwaga! Wiza  krajowa wydana przez jedno z państw Schengen  uprawnia do podróżowania po strefie Schengen przez  okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180-dniowym.
  - minimalny okres ważności wizy  Schengen to 1 dzień, maksymalny –  5 lat. Uwaga! W przypadku wizy  wielokrotnej w okresie ważności wizy  posiadacz wizy Schengen jest  uprawniony do pobytu w strefie  Schengen przez 90 dni w każdym  okresie 180-dniowym.
 Okres Pobytu  wizy zezwalające na pobyt przekraczający trzy miesiące  wizy uprawniają do pobytu w okresie  maksymalnie do 90 dni w ciągu 180-   dniowego okresu

Poza typem wizy istotne jest rozróżnienie pomiędzy celami wydania wiz (informację o celu wydania wizy umieszcza się w naklejce wizowej). Pamiętaj, że Twoje prawa podczas pobytu w Polsce w dużym stopniu zależą od rodzaju posiadanej wizy. Ze względu na cel wydania wizy w polskim ustawodawstwie wyróżnia się następujące rodzaje wiz:


„01”- gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym (§ 2 ust. 1 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy)

„02” - gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół (§ 2 ust. 2 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy)

„03”- gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych (§ 2 ust. 3 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy)

„04” - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej (§ 2 ust. 4 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy)

„05”- gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy (§ 2 ust. 5 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy)

„06”- gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy (§ 2 ust. 6 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 6 ustawy)

„07”- gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności (§ 2 ust. 7 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 7 ustawy)

„08”- gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej (§ 2 ust. 8 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 8 ustawy)

„09”- gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia (§ 2 ust. 9 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 9 ustawy)

„10”- gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego (§ 2 ust. 10 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 10 ustawy)

„11”- gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy (§ 2 ust. 11 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 11 ustawy)

„12”- gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym (§ 2 ust. 12 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 12 ustawy)

„13”- gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (§ 2 ust. 13 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 13 ustawy)

„14”- gdy wiza jest wydawana w celu leczenia (§ 2 ust. 14 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 16 ustawy)

„15”- gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim (§ 2 ust. 15 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 17 ustawy)

„16”- gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku, gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu (§ 2 ust. 16 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 18 ustawy)

„17”- gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta (§ 2 ust. 17 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 19 ustawy)

„18”- gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka (§ 2 ust. 18 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 20 ustawy);

„19”- gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji (§ 2 ust. 19 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 21 ustawy)

„20”- gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej (§ 2 ust. 20 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 22 ustawy);

„21”- gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe; (§ 2 ust. 21 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy)

„22”- gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin (§ 2 ust. 22 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 24 ustawy)

„23”- gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24 ustawy (§ 2 ust. 23 rozporządzenia, art. 60 ust. 1 pkt 25 ustawy)


Uwaga!!
PAMIĘTAJ, JEŻELI NA TWOJEJ WIZIE WIDNIEJE CEL WYDANIA „21” – NIE BĘDZIESZ MÓGŁ UBIEGAĆ SIĘ NA TEJ PODSTAWIE O KARTĘ CZASOWEGO POBYTU. JEŻELI MASZ WIZĘ Z CELEM WYDANIA „01”, „20” LUB „21” – NIE MASZ PRAWA DO PODJĘCIA PRACY W POLSCE, NAWET JEŻELI POSIADASZ ZEZWOLENIE NA PRACĘ LUB OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY CUDZOZIEMCOWI.