Zameldowanie

Cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Polski, muszą wykonać obowiązek meldunkowy czyli zarejestrować swoje zamieszkanie na określonym adresie na pobyt czasowy lub stały.

WYJĄTEK: Jeżeli pobyt cudzoziemca nie przekracza 1 dni, to obowiązek meldunkowy nie obowiązuje
Meldunku dokonuje się pisemnie, należy wypełnić gotowy formularz, który trzeba złożyć w Wydz. Meldunkowym Urzędu Miasta właściwego ze względu na położenie nieruchomości.
By się zameldować potrzebne są następujące dokumenty:
-paszportu
-tytułu prawnego do lokalu ( np. umowy najmu lokalu lub umowy użyczenia, aktu własności gdy jesteś właścicielem mieszkania ) Jeśli nie jesteś właścicielem, ani nie posiadasz innego tytułu prawnego do lokalu, wówczas osoba, która taki tytuł posiada np. właściciel, musi podpisać się na formularzu zgłoszenia pobytu i potwierdzić Twój pobyt pod określonym adresem, a ty w trakcie zameldowania musiał przedstawić w urzędzie dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która podpisała się na formularzu - dokumentu potwierdzającego prawo legalnego pobytu w Polsce np. wizy, karty pobytu udzielonej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej lub nadaniem statusu uchodźcy. Musisz pamiętać że dokonując zameldowania na pobyt na pobyt czasowy musisz podać okres pobytu pod określonym adresem, przy czym nie może on przekroczyć terminu ważności dokumentu potwierdzającego twoje prawo pobytu w Polsce.

Od zameldowania nie pobiera się żądnej opłaty, płaci się tylko za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu- opłata ta wynosi 17 zł
PAMIĘTAJ! Musisz zameldować się w miejscu swojego pobytu stałego najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Uwaga!! Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

PAMIĘTAJ! Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Nie daje Ci ono żadnego prawa do lokalu, w którym się zameldowałeś.